Stanovy spolku

Krajský svaz stolního tenisu Vysočina z.s. 

Kapitola I.
Všeobecná ustanovení

Článek 1

1.1. Právní osobnost spolku

Krajský svaz stolního tenisu Vysočina je samosprávnou a dobrovolnou právnickou osobou, sdružující fyzické a právnické osoby se sportovním, klubovým, organizačním, funkcionářským a sympatizujícím zájmem o stolní tenis. KSST Vysočina z. s. je právnickou osobou – spolkem s vlastní právní osobností na základě zápisu KSST Vysočina z. s. do veřejného rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně

1.2. Název spolku

Názvem právnické osoby je Krajský svaz stolního tenisu Vysočina z. s. Doplňkově používá zkratku KSST Vysočina z.s. (dále jen KSST Vysočina z.s.)

1.3. Sídlo spolku

Sídlem spolku je Jihlava.
Trvalá adresa spolku: E. Rošického č. 6, Jihlava, 586 04

1.4. Statutární orgán spolku

Statutární orgán KSST Vysočina z.s. tvoří předseda Ing. Miroslav Zadražil, místopředseda Ludvík Holub a člen VV Ing. Petr Vachtfeidl.

1.5. Způsob jednání a podepisování, závaznost usnesení

Výkonný výbor KSST Vysočina z.s. jedná prostřednictvím předsedy, místopředsedy a členů podle vymezených pravomocí.

Navenek jednají:

 • předseda z titulu své funkce samostatně
 • místopředseda z titulu své funkce samostatně, zastupuje-li předsedu
 • ostatní členové výkonného výboru na základě konkrétního pověření

Právní jednání, která jsou činěna písemnou formou, činí předseda samostatně nebo místopředseda s jedním dalším členem výkonného výboru. 

Výjimku tvoří nakládání s majetkem KSST Vysočina z. s. nad 20 000 CZK, kdy je potřeba vždy podpisů dvou členů výkonného výboru. Podepisování se děje tak, že k názvu spolku připojí podepisující své jméno, příjmení, funkci a vlastnoruční podpis. Usnesení a rozhodnutí orgánů KSST Vysočina z. s. vydaná v rámci jejich pravomoci a kompetence jsou pro všechny členy KSST Vysočina z.s. závazná

1.6. Předmět a účel činností spolku

Základním účelem spolku KSST Vysočina z.s. je:

1.6.1. Organizovat, řídit a propagovat stolní tenis na území KSST Vysočina za účelem jeho soustavného rozvoje a přípravy kvalitních hráčů.

1.6.2. Organizovat a řídit soutěže ve stolním tenisu dospělých a mládeže v působnosti spolku KSST Vysočina z.s.

 • Organizovat a řídit přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků
 • Metodicky a organizačně pomáhat zdravotně postiženým sportovcům

1.7. Práva a povinnosti členů vůči spolku

Tělovýchovné jednoty, kluby, oddíly a regionální svazy spolčené v KSST Vysočina z.s. jako právnické osoby jsou kolektivním členem spolku KSST Vysočina z.s.

1.8. Působnost spolku

Spolek KSST Vysočina z.s. působí na území vymezeném hranicemi regionů – Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

Kapitola II.
Členství

Článek 2

2.1. Druhy členství

2.1.1. Kolektivní členství - je trojího druhu

 • členství svazovéhocharakteru (určeno pro regionální svazy), které se odvíjí od právní subjektivity KSST Vysočina z.s.

 • řádní aktivníčlenové(oddíly, kluby a zájmové skupiny hrající stolní tenis)

 • další členové (pro další zájmové členské spolky a pro zájmové skupiny bezprávní osobnosti).

2.1.2. Individiální členství

Individuálním řádným členem KSST Vysočina z.s. se automaticky stává každý člen kolektivního člena s výjimkou regionálních svazů (členové "svazového" charakteru sdružují pouze kolektivní členy dle územního principu). Řádné členství se v evidenci rozlišuje podle činnosti (viz čl. 13 a 14 těchto stanov).

2.2. Vznik členství

2.2.1. Řádným kolektivním členem KSST Vysočina z.s. se může stát jakákoliv právnická osoba či zájmová skupina, která souhlasí s jejími stanovami a jejíž členové se aktivně zapojí do soutěží organizovaných strukturami KSST Vysočina z.s. nebo ČAST (Česká asociace stolního tenisu).

2.2.2. Řádným členem spolku KSST Vysočina z.s. se automaticky stává každá fyzická osoba, která je individuálním členem přijatého kolektivního člena a souhlasí s účelem spolku.

2.2.3. Písemnou přihlášku k přijetí podle čl. 2.1.2 těchto stanov podá právnická osoba či zájmová skupina územně nejbližšímu svazu stolního tenisu příslušnému podle svého sídla (případně subjektu, který plní v regionu jeho funkci), jehož výkonný výbor o přijetí rozhodne, čímž se automaticky stává i kolektivním členem KSST Vysočina z.s..

2.2.4. Členství se ve spolku váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

2.1.5. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

2.3. Zánik členství

2.3.1. Zánikem KSST Vysočina z.s.

2.3.2. Vystoupením nebo zánikem kolektivního či úmrtím individuálního člena

2.3.3. Vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů, usnesení a rozhodnutí orgánů KSST Vysočina z.s. nebo jiných členských povinností. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala kontrolní komise KSST Vysočina z.s.. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě VV KSST Vysočina z.s., který je povinen jej předložit kontrolní komisi.

2.3.4. Vyškrtnutím z důvodu nezaplacení členského příspěvku, je-li člen povinen členský příspěvek platit, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn.

2.4. Práva a povinnosti člena

2.4.1. Pečovat o rozvoj a propagaci stolního tenisu v působnosti KSST Vysočina z.s.

2.4.2. Plnit rozhodnutí orgánů KSST Vysočina z.s.

2.4.3. Působit ve prospěch stolního tenisu, usilovat o jeho vážnost a oblibu, propagovat a zvyšovat odbornou úroveň svých členů v oblasti stolního tenisu.

2.4.4. Navrhovat změny stanov, případně dalších vnitřních předpisů

2.4.5. Volit a být volen do orgánů spolku

Kapitola III.
Orgány spolku

Článek 3

3.1. Orgány KSST Vysočina z.s. jsou:

 • Konference KSST Vysočina z.s.
 • Výkonný výbor KSST Vysočina z.s. (dále jen VV KSST Vysočina z.s.)
 • Kontrolní komise
 • Odborné komise

3.2. Výkonný výbor KSST Vysočina z.s. a Kontrolní komise KSST Vysočina z.s. podávají zprávu o své činnosti na Konferenci KSST Vysočina z.s.

3.3. Členství ve výkonném výboru je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi a naopak

Článek 4
Konference KSST Vysočina z.s.

4.1. Nejvyšším orgánem spolku je Konference KSST Vysočina z.s.

4.2. Klíč delegátů, kteří se zúčastní Konference KSST Vysočina z.s.:

4.2.1. Delegáti všech regionálních svazů v působnosti KSST Vysočina z.s., vždy jeden za regionální svaz

4.2.2. Členové Výkonného výboru KSST Vysočina z.s.

4.2.3. Delegátů všech oddílu a klubů, jejichž družstva hrají krajské soutěže v působnosti KSST Vysočina z.s. (vždy jeden delegát za oddíl). Delegátem může být pouze člen oddílu, který ho zvolil na své členské schůzi.

4.2.4. Konference KSST Vysočina z.s. se mohou účastnit členové kontrolní komise i členové odborných komisí

4.2.5. Delegáti vyjmenovaní v bodech 4.2.1), 4.2.2), 4.2.3) mají hlas ROZHODUJÍCÍ, členové komisí mají hlas PORADNÍ.

4.3. Osoby, jež zastupují výše uvedené členy nebo organizační články, jejichž výlučné oprávnění zastupovat tyto členy nebo organizační články přímo nevyplývá z právních předpisů, veřejných rejstříků či obecně známých interních dokumentů těchto právnických osob, jsou povinny doložit své oprávnění samostatně zastupovat příslušným písemným zmocněním.

4.4. Konference je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů.

4.5. Konference schvaluje a volí nadpoloviční většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

4.6. Jednání konference se řídí jednacím řádem (programem) schváleným po zahájení konference

4.7. Konference schvaluje v případě voleb volební řád po zahájení konference

4.8. Do působnosti konference patří:

 • Projednává zprávu o činnosti a plnění rozpočtu za uplynulé období
 • Schvaluje rozpočet KSST Vysočina z.s. na následující období
 • Volí a odvolává předsedu VV KSST Vysočina z.s. a výkonný výbor
 • Volí a odvolává předsedu a členy kontrolní komise
 • Volí delegáta na konferenci ČAST
 • Rozhoduje o přijetí a změnách stanov KSST Vysočina z.s.
 • Konference schvaluje kooptace členů do orgánů KSST
 • Předkládá plán činnosti výkonného výboru na další soutěžní období
 • Schvaluje výši členských příspěvků, jsou-li stanoveny
 • Rozhoduje o zániku spolku KSST Vysočina z.s.
 • Projednává a schvaluje omezení práva či rozšíření povinností členů spolku
 • Schvaluje pravidla nakládání s majetkem spolku KSST Vysočina z.s.
 • Volí nového člena výkonného výboru
 • Projednává další body, které si konference vyhradí

4.9. Členové orgánů KSST Vysočina z.s. dle čl. 3.1. písm. a), b), c) těchto stanov jsou konferencí voleni na čtyřleté funkční období, pokud konference před volbou nerozhodne jinak. Každé následující konferenci přísluší právo je odvolat dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných delegátů a do uvolněných funkcí zvolit funkcionáře nové. Průběh voleb se řídí volebním řádem, schváleným po zahájení konference. Volby jsou zásadně tajné.

4.10. Návrhy na změny stanov a předpisů musí být zaslány výkonnému výboru nejméně tři týdny před konáním konference. Výkonný výbor zabezpečuje zaslání těchto návrhů delegátům konference. Později podané návrhy je možno projednat jen se souhlasem nadpoloviční většiny delegátů konference.

4.11. Usnesení konference je schváleno, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím v době hlasování.

Článek 5
Mimořádná konference KSST Vysočina z.s.

5.1. V případě, že konference není usnášeníschopná půl hodiny po plánovaném zahájení, koná se po 60 minutách náhradní (mimořádná) konference, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných delegátů. Mimořádná konference schvaluje a volí nadpoloviční většinou přítomných delegátů. K platnosti usnesení mimořádné konference je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.

Článek 6
Výkonný výbor

6.1. Výkonným orgánem KSST Vysočina z.s. je výkonný výbor.

6.1.1. Výkonný výbor je volen konferencí na návrh předložený stávajícím předsedou VV KSST Vysočina z.s. Minimální počet členů je 5 členů, včetně předsedy.

6.1.2. Předseda a členové výkonného výboru jsou voleni na čtyřleté funkční období

6.1.3. Předseda výkonného výboru a výkonný výbor mohou být odvoláni konferencí. Výsledek takto provedené volby platí do skončení daného funkčního období.

6.1.4. V případě ukončení činnosti některého z členů ve výkonném výboru, navrhne kooptaci nového člena předseda výkonného výboru. Kooptace je možná v maximálním počtu poloviny členů schváleného výkonného výboru. Kooptace podléhá schválení nejbližší konferencí KSST Vysočina z.s.

6.1.5. Výkonný výbor zodpovídá za vedení účetnictví dle obecně platných předpisů ČR

6.1.6. Výkonný výbor zajišťuje plnění úkolů z konference v období mezi jednotlivými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou v pravomoci konference. Pro zajištění všech činností může vytvářet odborné komise.

6.1.7. Schůze výkonného výboru je schopna usnášení je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení se přijímají většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedy (v případě jeho nepřítomnosti hlas člena výkonného výboru pověřeného řízením zasedání.

6.1.8. V případě nutnosti okamžitého rozhodnutí mezi schůzemi výkonného výboru může výkonný výbor použít formu tzv. korespondenčního hlasování (usnesení per rollam) a to písemným, faxovým a nebo elektronickým dotazem u všech členů výkonného výboru. Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou členů. Výsledek hlasování per rollam se archivuje v písemné či elektronické podobě.

6.1.9. Výkonný výbor svolává řádnou konferenci jedenkrát za rok. O jejím svolání informuje regionální svazy nejpozději měsíc předem.

6.1.10. Mimořádnou konferenci KSST Vysočina z.s. je výkonný výbor povinen svolat, pokud o to požádá nejméně polovina regionálních svazů. Výkonný výbor je povinen uskutečnit mimořádnou konferenci do 30 dnů ode dne, kdy byla splněna podmínka k jejímu svolání.

6.1.11. Členové výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu stolního tenisu.

6.1.12. Členové výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na práci výkonného výboru.

6.1.13. Schůze výkonného výboru svolává předseda prostřednictvím elektronické komunikace – emailem podle potřeby, nejméně však 3x v kalendářním roce.

6.1.14. Výkonný výbor musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů

6.1.15. Výkonný výbor stanovuje rozsah podpisového práva dalších členů výkonného výboru.

Článek 7
Kontrolní komise

7.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.

7.2. Komise musí mít min. 3 členy.

7.3. Komisi volí a odvolává konference KSST Vysočina z.s.

7.4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.

7.5. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

7.6. Neurčí-li stanovy další omezení, není členství v kontrolní komisi slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.

7.7. Kontrolní komise provádí průběžně kontrolu plnění usnesení konference, rozpočtu a hospodaření spolku

7.8. Předseda kontrolní komise má právo účasti na jednání konference, kde podává zprávu o zjištěných skutečnostech .Na jednáních konference či případně na jednáních výkonného výboru vystupuje s hlasem poradním.

Článek 8
Odborné komise

8.1. KSST Vysočina z.s. pro zajištění činnosti v rámci své struktury a řízení odborných úseků zřizuje odborné komise. Odborné komise se při svém rozhodování řídí stejnými zásadami jako výkonný výbor.

Kapitola IV.
Hospodaření KSST Vysočina z.s.

Článek 9
Majetek a zdroje příjmů

9.1. Zdrojem veškerého majetku jsou příjmy ze získaných státních dotací, případně dotací od jiných organizací a ústředních zdrojů.

9.2. Příjmy z poplatků, postihů a odvodů

9.3. Jiné příjmy

9.4. Majetek KSST Vysočina z.s. je jen jeho vlastnictvím jako celku. O nabývání a jeho přerozdělení či pozbývání rozhoduje výkonný výbor.

9.5. Kromě majetku na který má KSST Vysočina vlastnické právo, může hospodařit s jiným svěřeným majetkem. K tomu jej však váží závazné právní předpisy.

Článek 10
Finanční hospodaření

10.1. KSST Vysočina z.s. hospodaří na základě schváleného rozpočtu na dané období

10.2. Za správnost účetní evidence stanovené pro právnické osoby zodpovídá výkonný výbor

10.3. Výkonný výbor KSST Vysočina z.s. zodpovídá za vedení účetnictví dle obecně platných předpisů ČR. Sestavuje a předkládá daňová přiznání a účetní evidence stanovené pro právnické osoby - spolky

10.4. Za předložení příslušného daňového přiznání orgánům finanční správy, dle platné legislativy, zodpovídá výkonný výbor. 

Kapitola V.
Závěrečná ustanovení

Článek 11
Zánik KSST Vysočina z.s.

KSST Vysočina z.s. zaniká:

11.1. Rozhodnutím konference KSST Vysočina z.s.

11.2. Vystoupením všech členů.

11.3. Rozhodnutím státních orgánů

Článek 12
Zápis spolku do veřejného rejstříku

12.1. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

12.2. Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podává za zakladatele stávající předseda výkonného výboru.

Článek 13
Seznam a evidence členů

13.1. Seznam všech členů KSST Vysočina z.s. (fyzických a právnických osob) je veden v elektronické podobě. Zápisy a výmazy podle údajů, které spolku KSST Vysočina z.s. poskytují jeho kolektivní členové, provádí přímo výkonný výbor prostřednictvím pověřeného člena výkonného výboru.

13.2. Z hlediska činnosti KSST Vysočina z.s. se evidence členů vede i podle činnosti člena v rámci celé ČAST (Česká asociace stolního tenisu) a to ve struktuře: "aktivní hráč", "funkcionář", "rozhodčí", "trenér" a "ostatní", přičemž jeden člen může být evidován ve více pozicích.

13.3. Seznamy jako celek jsou přístupné v elektronické podobě – informační systém ČAST, a to v souladu se zákonem 101/2000 Sb. (O ochraně osobních údajů)

Článek 14
Platnost stanov

Stanovy nabývají platnost schválením Konferencí KSST Vysočina dne 26.4.2023.

Obsah stanov KSST Vysočina z.s.

I. Všeobecná ustanovení

Čl. 1.1. Právní osobnost

Čl. 1.3. Sídlo

Čl. 1.4. Statutární orgán

Čl. 1.5. Způsob jednání, podepisování, závaznost usnesení

Čl. 1.6. Předmět a účel

Čl. 1.7. Práva a povinnosti členů vůči spolku

Čl. 1.8. Působnost spolku

II. Členství

Čl. 2.1. Vznik členství

Čl. 2.2. Zánik členství

Čl. 2.3. Práva a povinnosti člena

III. Orgány spolku

Čl. 3 Orgány spolku

Čl. 4. Konference

Čl. 5. Mimořádná konference

Čl. 6. Výkonný výbor

Čl. 7. Kontrolní komise

Čl. 8. Odborné komise

IV. Hospodaření

Čl. 9. Majetek a zdroje příjmů

Čl. 10. Finanční hospodaření

V. Závěrečná ustanovení

Čl. 11 Zánik KSST Vysočina z.s.

Čl. 12 Zápis spolku

Čl. 13. Seznam členů a evidence členů

Čl. 14. Platnost stanov

V Jihlavě dne 26.4.2023

Ing. Miloslav Zadražil
Předseda KSST Vysočina z.s